AAU logo

Studenterforskning Aalborg

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR STUDENTERFORSKNING AALBORG

§1 Navn

Stk. 1: Foreningens navn er ”StudenterForskning Aalborg”. 

§2 Hjemsted

Stk. 1: Foreningen holder til i 9000 Aalborg.  

§3 Formål 

Stk. 1: Foreningens formål er at fremme interessen for forskning blandt studerende på sundhedsvidenskabelige uddannelser, forbedre deres forskningsfærdigheder samt formidle kontakten mellem medlemmer og forskere. 

§4 Arbejdsområder

Stk. 1: Foreningens formål søges opfyldt gennem afholdelse af kurser og foredrag. Alle møder og arrangementer annonceres via Facebook eller gennem andre medier. Der afholdes månedsmøder i løbet af året. Stk. 2: Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse og opdatering af retningslinjer for afholdelse af og deltagelse i foreningens arrangementer. 

§5 Medlemsforhold 

Stk. 1: Medlemmer: Medlemskab er for Medicin- og MedIS-studerende eller cand.med. og cand.scient.med. på Aalborg Universitet, der har interesse for studenterforskning. 

Stk. 2: Indmeldelse: Indmeldelse sker ved at sende mail til studenterforskningaalborg@gmail.com. I indmeldelsesmailen oplyses navn, studieretning, semester, telefonnummer og mail. Indmelding kan ske året rundt. Medlemmer skal aktivt genindmeldes ved at sende en bekræftelsesmail tilstudenterforskningaalborg@gmail.com efter hver generalforsamling. 

Stk. 3: Udmeldelse: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær påstudenterforskningaalborg@gmail.com. Udmeldelse kan ske året rundt. 

Stk. 4: Kontingent: Det årlige kontingent er fastsat til 0 kr. 

Stk. 5: Deltagelse i foreningens aktiviteter: StudenterForskning Aalborgs aktiviteter er åbne for alle studerende med sundhedsvidenskabelig forskningsinteresse. 

§6 Bestyrelsen 

Stk. 1: StudenterForskning Aalborgs bestyrelse består af Medicin- og MedIS-studerende eller cand.med. og cand.scient.med. ved Aalborg Universitet, som er interesserede i sundhedsvidenskabelig forskning, der bliver valgt for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der skal sidde minimum 3 og maksimum 11 medlemmer i bestyrelsen. Der stiles mod, at bestyrelsen består af 50 % fra Medicin- og 50 % fra MedIS-uddannelsen. Der kan maksimalt vælges 3 på valgtidspunktet cand.med. eller cand.scient.med. til bestyrelsen. 

Stk. 2: Bestyrelsesposterne fordeles af bestyrelsen til det konstituerende møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal indeholde følgende poster: formand, kasserer og sekretær. Såfremt der er flere end 3 bestyrelsesmedlemmer, kan følgende poster; næstformand, PR-ansvarlig og menige medlemmer eksempelvis oprettes. 

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til én stemme ved bestyrelsesmøder. Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person. Hvervet som formand skal varetages af en, der på valgtidspunktet er studerende. 

Stk. 4: Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen. På bestyrelsesmøder aflægger bestyrelsen rapport over foreningens aktiviteter og igangværende projekter. Bestyrelsen er det koordinerende organ såvel indadtil som udadtil, og har ansvar for og råderet over foreningens udstyr og økonomiske midler.  

Stk. 5: Hvis medlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger, har bestyrelsen ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres ved en generalforsamling, hvor beslutningen revurderes.  

Stk. 6: Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer og firmaer. 

Stk. 7: Medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at gemme og videreføre dokumentation for alle oplysninger vedrørende foreningens virke.  

Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mødedeltagelse på 50 %.

§7 Udvalg

Stk. 1: Foreningen kan løbende nedsætte udvalg eller uddelegere opgaver til medlemmer f.eks. et PR-udvalg. Disse udvalg ses som undergrupper af foreningen. Hver undergruppe skal have en tovholder, som varetager kontakten til bestyrelsen. Der opfordres til, at foreningens medlemmer tager selvstændige initiativer, der kan komme foreningen og dens medlemmer til gode. Bestyrelsen skal informeres om eventuelle tiltag og godkende disse. 

§8 Bestyrelsesmøder i StudenterForskning Aalborg 

Stk. 1: StudenterForskning Aalborg har mødeaktivitet efter behov. Efter generalforsamlingen udarbejder bestyrelsen en mødekalender for semestrets planlagte møder. 

Stk. 2: Dagsorden skal senest være ude 5 dage før mødet. Rettelser til dagsorden skal senest sendes 2 dage før mødet til formanden. Dagsorden skal indeholde formalia, meddelelser, lukket punkt og eventuelt. 

Stk. 3: E-mail eller indlæg på Facebook med forslag og mening kan sendes senest dagen før mødet, hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet. Dette er gældende ved både ordinære og ekstraordinære møder. 

Stk. 4: Bestyrelsesmøder i StudenterForskning Aalborg er offentlige for alle medlemmer.

§9 Afstemning ved bestyrelsesmøder 

Stk. 1: For at et emne skal kunne sendes til afstemning på et møde, skal dette være på dagsordenen, når denne sendes ud. Afstemning foregår på demokratisk vis, hvor bestyrelsesmedlemmer har én stemme. 

Stk. 2: For at et punkt kan vedtages skal mindst 50 % af bestyrelsesmedlemmerne stemme for. Blanke stemmer indgår i det samlede stemmeantal. 

Stk. 3: Før afstemning afgør dirigenten, om nogen ønsker en lukket afstemning. Hvis ikke udføres afstemningen ved håndsoprækning. 

Stk. 4: Hvis der er flere end to muligheder i pågældende afstemning afgøres denne med flere runder hvor muligheden med færrest stemmer falder ud efter hver runde. Der stemmes om det mest vidtgående først. 

Stk. 5: Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 6: Det er muligt at brevstemme ved skriftlig kontakt til bestyrelsen senest dagen før mødet.

§10 Økonomi 

Stk. 1: Foreningens økonomi varetages af formanden og kassereren, som på vegne af bestyrelsen, står for administrationen af foreningens økonomiske midler og adgang til disse, hermed til foreningens bankkonti. 

Stk. 2: Regnskabet og budgettet godkendes på hver ordinær generalforsamling.  

Stk. 3: Formanden og kassereren tegner foreningen i økonomiske henseende.  

Stk. 4: Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§11 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1: Hvert år afholdes en ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via Facebook og evt. andre medier med mindst 3 ugers varsel og med en foreløbig dagsorden. Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage inden generalforsamlingen. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest en uge før.  

Stk. 2: Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Godkendelse af dagsorden
  5. Formandens beretning med beretning fra nedsatte udvalg
  6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Eventuelt

Stk. 3: Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.

Stk. 4: Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 5: Alle medlemmer har møde-, tale- og stemmeret. Alle medlemmer har én stemme.

Stk. 6: Dirigenten og stemmetællere må ikke stille op til bestyrelsen.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom.  

Stk. 2: Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel via Facebook og evt. andre medier.

Stk. 3: Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.  

§13 Mistillidsvotum

Stk. 1: Der kan opstilles mistillidsvotum til én eller flere medlemmer af bestyrelsen, bådefra bestyrelsens side eller fra medlemmernes side ved bestyrelsesmøderne.

Stk. 2: Mistillidsvotum kan føre til ekskludering fra bestyrelsen, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer for ekskludering, jvf. bestemmelserne i §13.

Stk. 3: I tilfælde af mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem på en given bestyrelsespost, kan bestyrelsesmedlemmerne fratage personens virke på den givne post, hvis 3/4 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for dette ved et mistillidspunkt på dagsordenen til mødet.  

§14 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2: Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger.

Vedtaget d. 3. marts 2016. Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg